تنهایی  

درخواست حذف این مطلب
در وجودم ی هست ! به وسعت تو .... که هر شب موهایش را شانه میزند و هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم... حریمِ کدامین خیال را ش ته ام که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟ باور کنی یا نه باشی یا نباشی دوستت دارم فرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این مانیتور در این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی فرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند

ادامه مطلب  

سفرنامه زیارتی مشهد مقدس..مهرماه 93  

درخواست حذف این مطلب
دستم به روی برای ارادت است. این بارگاه قدس کرامتست. فرقي نميکند زکجا میدهی سلام؛ او میدهد جواب تو را، اصل نیت است. فرقي نميکند که کجای حرم روى؛ حتی نگاه گنبد عبادت است. سلام خداراشاکرم که یکبار دیگرمرا زایرکوی رضاکرد ع های زیر حاصل سه روز در مشهد هست امیدوارم خوشتون بیاد ع ها درادامه مطلب مشاهده نمایید

ادامه مطلب  

نوروز93...  

درخواست حذف این مطلب
شب عید است؛ چقدر "نو" شده ام...خودم نه،لباسهایم.شب عید است؛ چقدر "مینالیم" از گرانی نه،از سالی که در پیش است.شب عید است؛ اگر دیدید کودکی دلش میخواهم لباس نو داشته باشدوهی میگوید: مادر،پسته...و مادر هی میگوید: این حرفا چیه،زشته...اصلا تعجب نکنید...!انسانهایی هستند که نه خانه دارند و نه آجیل و لباس نو و...و هیچ فرقي برایشان نميکند کهعید باشد یا ایام فاطمیه و یا هردو...هیچ فرقي نميکند،هیچ...بیخیال...نوروز 93 مبارک...

ادامه مطلب  

مناجات.یا ستار العیوب  

درخواست حذف این مطلب
خدایا فرقي نميکند که کاری کرده باشم یا نه . فرقي نميکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر . وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ، همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند . زمینم می زنند . تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند وهمه را تاریک وسیاه میکنند. فرقي نميکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست . گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند تو ام

ادامه مطلب  

مناجات.یا ستار العیوب  

درخواست حذف این مطلب
خدایا فرقي نميکند که کاری کرده باشم یا نه . فرقي نميکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر . وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ، همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند . زمینم می زنند . تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند وهمه را تاریک وسیاه میکنند. فرقي نميکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست . گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند تو ام

ادامه مطلب  

خود دانی  

درخواست حذف این مطلب
گیرم چشمانت را بستی! گوشهایت را هم گرفتی! فرقي نمی کند.. ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست! میخواهی اخم کن یا بخند فرقي نميکند.. این روزگار گذراست تمام میشود..مطمئن باش.. فرقي نميکند نبینی و نشنوی.. اما فرق میکند اگر ببینی و بشونی! خود دانی!!

ادامه مطلب  

خود دانی  

درخواست حذف این مطلب
گیرم چشمانت را بستی! گوشهایت را هم گرفتی! فرقي نمی کند.. ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست! میخواهی اخم کن یا بخند فرقي نميکند.. این روزگار گذراست تمام میشود..مطمئن باش.. فرقي نميکند نبینی و نشنوی.. اما فرق میکند اگر ببینی و بشونی! خود دانی!!

ادامه مطلب  

در وجودم........  

درخواست حذف این مطلب
در وجودم ی هست !به وسعت تو ....که هر شب موهایش را شانه میزندو هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم!بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم...حریمِ کدامین خیال را ش ته امکه اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟باور کنی یا نهباشی یا نباشیدوستت دارمفرقي نميکندخیال باشیآرزو باشییا ع ی در قابِ این مانیتوردر این دنیای مجازیِ پر از مجازاتفرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانیفرقي نميکند که میشناسیمیا اینکه من تو را میشناسمفرقي نميکند که روی نی

ادامه مطلب  

شاهدخت  

درخواست حذف این مطلب
شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟! کفر با ایمانِ بی باور چه فرقي میکند ؟ آفت تو ! و بی شک بودنت تابندگیست تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، ندانستند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند . ‘موردی’ میمرد و میپرسید در پیکار تو خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند خارج و گرماب، یا بندر، چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ اشتهایی

ادامه مطلب  

وقتی الکی متفاوتیم.  

درخواست حذف این مطلب
تو بشی یا که نشی دنیا چه فرقي می کنه؟صدات مث وس یا سگ،صدا چه فرقي می کنه؟پاریس،قشنگه،جالبه،تهرون پر از عجایبهنفس بکش بنده خدا،هرجا بری هوا چه فرقي می کنه؟مسلمونا دیوونشن ، یا عاشقشنحالا تو مسجد،کلیسا ، خدا چه فرقي می کنه؟زندگی تو مثل من ، زندگی من مث اونآره یه فرقي می کنه، اما چه فرقي میکنه؟ پاچه می گیره ، معشوقه می ذاره می رهاسمش فقط عوض شده ، جفا چه فرقي میکنه؟چه تو ی کاخ باشی چه کوه،باید روی زمین باشیحالا یه شب هم با ما باش،بیا چه فرقي میک

ادامه مطلب  

گردش دنیا...!  

درخواست حذف این مطلب
وضع ما در گردش دنیا چه فرقي می کندزندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقي می کند ماهیان روی خاک و ماهیان روی آبوقت مردن، ساحل و دریا چه فرقي می کند سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟ یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کردتلخ و شیرین جهان اما چه فرقي می کند هیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیستخانه من با خیابان ها چه فرقي می کند مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدامماه پایین است یا بالا چه فرقي می کند؟ فرصت امروز هم با وعده فردا

ادامه مطلب  

عشق  

درخواست حذف این مطلب
عشق دق الباب نميکند مودب نیست ، حرف شنو نیست درس خوانده نیست ، درویش نیست سربزیر نیست ،مطیع نیست عشق دیوار را باور نميکند، کوه را باور نميکند گرداب را باور نميکند، مرگ را حتی باور ندارد پس بیخودی با عشق نجنگ ..تو برنده نمیشی

ادامه مطلب  

چه فرقی میکند  

درخواست حذف این مطلب
چه فرقي میکند،امروز یا فردا، چه فرقي میکند،دیروز یا ب، تو وقتی نیستی با من، چه فرقي میکند اینها، چه فرقي میکند دل بشکند یا نه، و یا اشکی بریزد از سر غم ها، چه فرقي میکند اصلا! که دنیا غرق در شادی، و یا چون روح قبرستان، پر از اندوه آدمها مهم فقدان دست توست، وگرنه اینهمه آدم... چه فرقي میکند بی "تو"....!

ادامه مطلب  

کویر  

درخواست حذف این مطلب
از پشت این شیشه به بیابان که بنگری تفاوت وزش باد با طوفان چه فرقي میکند؟ در هرحال بزرگترین چزء در این بیابان همان ذرات کوچک خاک است چه نسیم چه طوفان فرقي نميکند کوچک که باشی با هرچه وزیدن بگیرد تکان میخوری حال خویش را ندانم که آیا ذره ای کوچکم؟ یا نه... طوفان قوی ست؟ هرچه هست بدجور تکانم داده شده ام بازیچه ای در دستان باد که هرزمان هرکجا که بخواهد مرا می اندازد و میرود و هرزمان که تمایلش بود می آید و بر میدارد و می برد... nhd

ادامه مطلب  

چه فرقی دارد..  

درخواست حذف این مطلب
بسم رب النون و القلم ساده،دشوار چه فرقي دارد؟ آه اینبار چه فرقي دارد؟ حکم مرگ است در انظار عموم دشنه یا دار چه فرقي دارد؟ شاه و پیغمبر،چون تنهایی قصر با غار چه فرقي دارد؟ **** اخم کن،خنده ی نه شکل آزار چه فرقي دارد؟ بازهم حال مرا می پرسی دست بردار چه فرقي دارد؟ درد،عشق است و خودت می دانی یار با یار چه فرقي دارد..!

ادامه مطلب  

شاهدخت  

درخواست حذف این مطلب
شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟ کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقي میکند ؟ آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست . تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند . عاشقی میمرد و میپرسید در پیکار او خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ "اشتهایی"

ادامه مطلب  

شاهدخت  

درخواست حذف این مطلب
شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟ کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقي میکند ؟ آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست . تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند ! موردی میمرد و میپرسید در پیکار تو خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ اشتهایی ن

ادامه مطلب  

در وجودم ی هست  

درخواست حذف این مطلب
در وجودم ی هست ! به وسعت تو ....که هر شب موهایش را شانه میزنمو هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم... و من با خودم فکر میکنم حریمِ کدامین خیال را ش ته ام... که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟باور کنی یا نه باشی یا نباشی ...... دوستت دارمفرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این دیواردر این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانیفرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند

ادامه مطلب  

جای ما  

درخواست حذف این مطلب
وضع ما در گردش دنیا چه فرقي می کندزندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقي می کندماهیان روی خاک و ماهیان روی آبوقت مردن، ساحل و دریا چه فرقي می کندسهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کردتلخ و شیرین جهان اما چه فرقي می کندهیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیستخانه من با خیابان ها چه فرقي می کندمثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدامماه پایین است یا بالا چه فرقي می کند؟فرصت امروز هم با وعده فردا گذش

ادامه مطلب  

ببخش!  

درخواست حذف این مطلب
در وجودم ی هست ! به وسعت تو .... که هر شب موهایش را شانه میزند و هر شب یاد آ ین نگاه تو... آوار میشود... بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم... و من با خودم فکر میکنم حریمِ کدامین خیال را ش ته ام که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟ باور کنی یا نه باشی یا نباشی دوستت دارم فرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این مانیتور در این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی فرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند

ادامه مطلب  

فرقی ندارد...  

درخواست حذف این مطلب
گاهی انقدر دلتنگ میشوی که اگر خودش بفهمد! از نبودنش خج میکشه!!!!! فرق نداره شرق یا غرب شمال یا جنوب من تورا به هر جهت دوست دارم خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نميکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت .

ادامه مطلب  

ساده که میشوی  

درخواست حذف این مطلب
ساده که میشوی همه چیز خوب میشود خودت غمت مشکلت غصه ات هوای شهرت آدمهای اطرافت حتی دشمنت یک آدم ساده که باشی برایت فرقي نميکند که تجمل چیست که قیمت تویوتا لندکروز چند است فلان بنز آ ین مدل ، چند ایربگ دارد مهم نیست نیاوران کجاست شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه کدام حوالی اند رستوران چینی ها گرانترین غذایش چیست ساده که باشی همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود همیشه لبخند بر لب داری بر روی ج های کنار خیابان راه میروی زیر باران ، دهانت را باز میکنی

ادامه مطلب  

یادبود  

درخواست حذف این مطلب
وضـــع مـــا در گـــردش دنـیا چـــه فرقي می کندزنـــدگی یا مــرگ، بعــد از ما چه فرقـی می کندمـــاهـــــیـان روی خـــــاک و مــاهــــیـان روی آبوقت مـــردن، ســـاحل و دریا چـه فرقي می کندسهـم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجـای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟

ادامه مطلب  

فرقی هم می کند؟؟؟!!  

درخواست حذف این مطلب
فرقي هم می کند؟! تو که نیستی؟ سرم را پایین می اندازم تا نگاهم آشنا نشود برای ی نه اینکه سر به زیر باشم نه! سر به تو دارم این روزها فرقي هم می کند؟! اتوبوس یک صندلی داشته باشد یا هزارتا شهر پر از نیمکت باشد یا آدمها روی رو مه های باطله بنشینند از نظر من فرقي نمی کند من بی تو جایی برای نشستن ندارم فرقي هم می کند؟! آفتاب از غرب بتابد یا از شرق یا گنجشکها آوازه خوان کدام کافه و کاباره باشند من که نمی توانم با صدای خیس خاطراتت بشکن بزنم فرقي هم می کند؟!

ادامه مطلب  

جهادی بودن یعنی .....  

درخواست حذف این مطلب
سلام احوال شما جهادی های پرانرژی و خندون و باحال ؟؟؟ چند وقت پیش نشستم با خودم حساب کتاب دیدم که : جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه مدرک تحصیلیت چیه و چقدر از بقیه بالاتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه گوشی موبایل تو چه مارکیه و چقدر از بقیه گرونتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر پولداری و چقدر از بقیه مایه دارتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه تو چقدر کار کردی و چقدر از بقیه بیشتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر خلاقی و ابداعاتت از بقیه

ادامه مطلب  

جانم .... من ذره ذره عاشقت شدم  

درخواست حذف این مطلب
امیدم هیچ زنی به یکباره عاشق مردی نمیشود عشق آرام آرام جوانه میزند و وای از آن زمان که مرد در وجود زن ریشه بدواند و این جور عشق را هیچ تبری نمیتواند از پا در بیاورد حالا فرقي نميکند تبر زمان باشد یا تبر مرگ و فقط یک استثنا وجود داردبرای خشکاندن ریشه این عشق و آن خیانت به عشق اوست !!!!!

ادامه مطلب  

چشمم از اشک پر و ع حرم می لرزد...  

درخواست حذف این مطلب
یا علی بن موسی الرضا... دلم مشهدت را میخواهد...باهواپیما،قطار یا ماشین شخصی فرقي نميکند..10 روز،دو روز،1 روز حتی یک ساعت..فرقي نميکند..فقط بطلب...بیایم..دلم تنگ است...قد یک"السلام علیک یا علی بن موسی الرضا علیه السلام"رو به بارگاهت..همین...---------------ای شاه... پناهم بده...

ادامه مطلب  

قطره های سکوت....  

درخواست حذف این مطلب
گرم آرام و دل انگیز در گذر است... بی تو حتی ثانیه هاو لحظه ها ... لحظه های سکوت یادت تلاطم امواج و ص ه هاست طوفانیو دریا شکن ... حمله های سکوت شهرو دیارو کوه ها ابعاد و فاصله ها فرقي نميکند تا انتهای راه....جاده های سکوت حرفی بزن با من کمی غمناک میمانم چون خنجری بر قلب من ...خنده های سکوت زیباست امادریای بودنت صاف و زلال و شیشه ای ...قطره های سکوت

ادامه مطلب  

نقطه سر خط...  

درخواست حذف این مطلب
گاهی از نو شروع میکنی رنگ و لعاب میدی میخواهی زندگی کنی از نقطه سر خط اما غمگینی باز هم ... دنیایت در نظرت پوچ میشود با همین هیچ ها سر میکنی .. میشوی ادمی مثل من که تمام احساساتش را دور انداخته.. گاهی دلت میگیرد از همه عالم نمیدانی به که شکایت ببری.. لال میشوی , سکوت میکنی و نظاره.. فرقي به ح نميکند حال دنیا چگونه است.. نه منتقدی نه معتقد نه متعهد...

ادامه مطلب  

باش  

درخواست حذف این مطلب
تو هستی؟نیستی؟چه فرقي داردوقتی باران به وقت نگاه تو می باردیا باد روی گیسوان خی پهن می شودچه فرقي دارد! وقتی خاطره ها همه رنگ دیروزندو یا زنی دیگر شانه نمی زندگیسوانش را روی پرش لحظه به لحظه تاریخ سیر از نصیحت دیروز پروار از فهمیدن یونجه هر روز استچه فرقي دارد که هستیوقتی همه بوی انکار می دهندو یا کوچه ها همه طعم تلخ فراموشی دارنددیگر نارونی نمی خواندو لمس نمی کند صورت گرم خورشید راچه فرقي دارد نبودن توبین این همه ن ناییبین روشنایی پاشیده ش

ادامه مطلب