چهارشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي چراغچی دبير هنر توضیحاتی درباره ی خط تحریری دادند. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی درس جدید امار و احتمال را درس دلدند. زنگ سوم : اقاي مسعودی فر دبير عربي امتحان عربي از درس هفت و هشت گرفتند. وتک زنگ بعدی اقاي کریمی دبير علوم مشکل بچه ها را رفع د. زنگ چهارم : اقاي بنی کریم دبير پرورشی درس خشم را درس دادند.

ادامه مطلب  

چهارشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي چراغچی دبير هنر طراحی را به دانش اموزان درس دادند. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی امتحان از فصل شیش و هفت گرفتند. زنگ سوم : اقاي مسعودی فر دبير عربي تک زنگ اول بچه ها را نصیحت د و تک زنگ بعدی اقاي کریمی دبير علوم تجربی درس را ادامه دادند. زنگ چهارم : اقاي بنی کریم دبير پرورشی درس بعدی را درس دادند.

ادامه مطلب  

چهارشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي چراغچی دبير هنر دو چهره را اموزش دادند و گفتند ان را بکشید. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی درس دایره ها رو درس دادند. زنگ سوم : اقاي مسعودیفر دبير عربي امتحان کتبی از درس 789 گرفتند . و تک زنگ بعدی اقاي کریمی دبير علوم سوالات فصل ا علوم رو دادند. زنگ چهارم : اقاي بنی کریم دبير پرورشی درباره مصرف گرایی توضیحاتی دادند.

ادامه مطلب  

چهارشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي چراغچی دبير هنر بدن انسان را به دانش اموزان گفتند طراحی کنند. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی درس هشت رو تموم د. زنگ سوم : اقاي مسعودی فر دبير عربي توضیحاتی درباره ی امتحانات دادند. و تک زنگ بعدی اقاي کریم دبير علوم تجربی درس چهارده را توضیح دادند. زنگ چهارم مراسم احدای لوح تقدیر به افراد رتبه اورده

ادامه مطلب  

چهار شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي چراغچی دبير هنر با دانش اموزان خط های مختلفی را کار ند و گفتند بچه ها از روی ان بنویسند. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی ادامه فصل توان را درس دادند. زنگ سوم : اقاي مسعودی فر دبير عربي از دانش اموزان امتحان کتبی از درس 3 4 5 گرفتند.و تک زنگ بعدی اقاي کریمی دبير علوم تجربی مشکلات دانش اموزان را بر طرف د. زنگ چهارم : اقاي بنی کریم دبير تفکر و سبک زندگی درس پسر و پدر را دادند و ان را به دانش اموزان نشان دادند و درباره ان گفت و گو د.

ادامه مطلب  

شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي بنی کریم دبير دینی امتحان کتبی ز درس های ده و یازده گرفتند. زنگ دوم : اقاي بزرگمهر دبير رایانه از بچه ها پرسش کلاسی د. زنگ سوم : اقاي نصرتی دبير ریاصی تمرین کل واژه را حل نمودند. و تک زنگ بعدی اقاي ناظری دبير مطالعات اجتماعی درس چهارده را درس دادند. زنگ سوم : اقاي کریمی دبير علوم سوالات فصل دوازده را گفتند.

ادامه مطلب  

چهارشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي چراغچی دبير هنر تصاویری از طراحی را به دانش اموزان نشان دادند و گفتند از روی ان طراحی کنند. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی معدل مستمر بچه ها را گفتند و مشق های ان هارا دیدند. زنگ سوم : اقاي مسعودیفر دبير .عربي از درس اول تا ا اشکال بچه ها را حل د.و اقاي کریمی دبير علوم تحقیق هارا از بچه ها گرفتندو صفحه های ا را توضیح را توضیح دادند. زنگ چهارم: اقاي بنی کریم دبير تفکر و سبک زندگی بعدی را به دانش اموزان اراعه دادند و نتیجه گیری د وتحقیق

ادامه مطلب  

شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي بنی کریم دبير دینی به اردو رفت. زنگ دوم : اقاي بزرگمهر دبير رایانه توضیحاتی درباره برنامه سایز پیکچر دادند. زنگ سوم : اقاي ناظری دبير مطالعات اجتماعی درس بیست را درس داد. زنگ چهارم: اقاي کریمی دبير علوم تجربی جزوه و نکات مهم درس را اراعه دادند.

ادامه مطلب  

شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي بنی کریم دبير دینی درس نه را درس دادند و ده را پرسیدند. زنگ دوم : اقاي حامد بزرگمهر درباره ی جمیل ساختن و ارسال جمیل توضیحاتی دادند. زنگ سوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی تمرینات صفحه 78 و 88 را حل نمودند و تک زنگ بعدی اقاي ناظری دبير علوم اجتماعی درس سیزده را تمام د. زنگ چهارم : اقاي کریمی دبير علوم تجربی از فصل نه امتحان کتبی گرفتند.

ادامه مطلب  

دوشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي ناظری دبير اجتماعی درس 22 را درس دادند. زنگ دوم: اقاي نصرتی دبير ریاضی درس سوم را دوره د. زنگ سوم : اقاي بادلی دبير ادبیات امتحان ترم شفاهی از بچه های گروه یک گرفته شد. زنگ چهارم : اقاي نق دبير ورزش بچه ها را به سه گروه تقسیم د و بازی را شروع د.

ادامه مطلب  

دوشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي ناظری دبير اجتماعی درس چهارده را درس داد. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی مشکلات بچه هار را برطرف د. زنگ سوم : اقاي بادلی دبير ادبیات درس دوازدهم را درس دادند. زنگ چهارم : اقاي نق بچه هارا به سه تیم تقسیم د و بازی را شروع د.

ادامه مطلب  

چهارشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي چراغچی دبير هنر چند نمونه تصویر را به بچه ها نشان دادندو گفتند از روی ان نقاشی کنند. زنگ دوم : اقاي نصرتی امتحان ریاضی از فصل شش و هفت امتحان کتبی گرفتند و برگه را تصیح نمودند و به دانش اموزان دادند. زنگ سوم : اقاي مسعودیفر دبير عربي برگه های عربي را به دانش اموزان دادند و فصل قبلی را مرور د. و تک زنگ بعدی اقاي کریمی دبير علوم تجربی چند ازمایش انجام دادند. زنگ چهارم : اقاي بنی کریم دبير پرورشی درس جدید را نشان دادند و سوال های مربوط ب

ادامه مطلب  

دوشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي ناظری دبير اجتماعی درس هفدهم را درس داند. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی چند تمرین دادند و گفتند حل کنید. زنگ سوم : اقاي بادلی دبير ادبیات شعر را از بچه ها پرسیدند. زنگ چهارم : با نیم ساعتتاخیر به ورزش رفتیم و از صرف دیگر با نیم ساعت تهخیر ورزش تعطیل شد.

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي تیممری دبير زبان ادامه قران صفحه 76 تا 79 را درس دادند. زنگ دوم : اقاي مصنعی دبير زبان امتحان املا از درس شیش گرفتند و همان درس را درس دادند. زنگ سوم : اقاي کریمی دبير علوم فصل سیزدهم را درس دادند. زنگ چهارم : اقاي بادلی دبير ادبیات از بچه ها امتحان املا از دروس 11 و12و13 گرفتند.

ادامه مطلب  

شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي بنی کریم دبير دینی نمرات ترم بچه ها را اعلام د. و توضیحاتی درباره ی اصراف گرایی توضیح دادند. زنگ دوم : اقاي میرازیی سعولات دانش اموزارن را پاسخ دادن و اقاي بزرگ مهر دبير رایانه نمرات ترم دانش اموزان را اعلام د. زنگ سوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی درس فصل ششم را درس دادند و تک زنگ بعدی اقاي ناظری دبير علوم اجتماعی درس یازده را درس دادند. زنگ چهارم : اقاي کریمی دبير علوم تجربی فصل هشتم را درس دادند.

ادامه مطلب  

شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي بنی کریم دبير دینی از درس چهاردم پرسش کلاسی د. زنگ دوم : اقاي بزرگمهر دبير رایانه به دانش اموزان گفتند درس را دوره کنید. زنگ سوم : تک زنگ اول امتحان المپیاد برگزار شد و تک زنگ بعدی اقاي کریمی دبير علوم ازمایش انجام دادند. زنگ چهارم : جایزه های المپیاد سوم داده شد.

ادامه مطلب  

دوشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : امتحان املا در ساعت اول گرفته شد و یک ساعت باقی مانده اقاي ناظری درس 21 را درس دادند. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی درس را ادامه دادند. زنگ سوم : اقاي بادلی دبير ادبیات نکات مهم برای امتحان شفاهی ترم اول گفتند و درس را تمام د. زنگ چهارم : اقاي نق نیامدند و به جای ایشان اقاي خانبیکی به جای معلم ورزش ما بودند.

ادامه مطلب  

جملات دبیران درباره پرسپولیس  

درخواست حذف این مطلب
این پست حاصل زحمات دوست عزیزم اقاي مجتبی مستعد هست... دبير ریاضی:پرسپولیس عشق سرخی است به توان بی نهایت...دبير تاریخ:پرسپولیس یاداور شکوه تخت جمشید است... دبير زیست:پرسپولیس چون خونی است که در رگهایمان جاریست ... دبير عربي:سبحان الله الذی خلق الوردة الحمرا سرور السما الارزق... دبير جغرافیا:طبق ا ین امار طوفان سرخی در ایران در حال شروع است... دبير زبان انگلیسی:perspolis is the reason i live ، the reason my red heart keeps beating and that"s the way it will always be(ترجمه:پرسپولیس دلیل من برای

ادامه مطلب  

دوشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي ناظری دبير اجماعی در شونزده را درس دادند. زنگ دوم : امتحان تیمز برگزار شد. زنگ سوم : اقاي بادلی دبير ادبیات درس جدید را درس دادند. زنگ چهارم : بچه هارا با تعخیر به باشگاه بردند و اقاي نق دبير ورزش بچه هارا به چهار گروه تقسیم د و بازی را شروع د.

ادامه مطلب  

شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي بنی کریم درس سیزده را درس دادند و از درس دوازده سوال د . زنگ دوم : اقاي بزرگمهر دبير رایانه درباره ی انضباط صحبت د. زنگ سوم : تک زنگ اول اقاي نصرتی دبير ریاضی گل واژه را حل د. تک زنگ بعدی : اقاي ناظری دبير اجتماعی درس هفده را در س دادند. زنگ چهارم : اقاي کریمی دبير علوم از درس 12 و 123 امتحان کتبی گرفتند.

ادامه مطلب  

دوشنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي ناظری دبير اجتماعی درس سیزده را تمام د. زنگ دوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی صفحه ی 106 تا 108 را حل نمودند. زنگ سوم : اقاي بادلی دبير ادبیات توضیحاتی درباره جناس دادند و درس را ادامه دادند. زنگ چهارم : اقاي نق دبير ورزش بچه ها را به سه گروه تقسیم د و بازی والیبال انجام دادند.

ادامه مطلب  

پارسا پنجه باشی  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : آقای چراغچی دبير هنر درس عکاسی را درس دادند و تعدادی ع برای جلسه بعد به دانش آموزان دادند. زنگ دوم : آقای نصرتی دبير ریاضی ادامه فصل 3 را درس دادند و از فصل 2 از دانش آموزان امتحان گرفتند. زنگ سوم : آقای مسعودی فر دبير جبرانی عربي و ساخت های فعل عربي را به دانش آموزان آموختند و آقای کریمی دبير علوم کمی از فصل 4 را از دانش آموزان پرسیدند. زنگ چهارم : آقای بنی کریم دبير پرورشی درس 2 را درس دادند.

ادامه مطلب  

آغاز پخش زنده اخبار شیعه ویوز به زبان عربی  

درخواست حذف این مطلب
اخبار شیعه ویوز به زبان عربي نیز ، بر روی آنتن شبکه جهانی حسین 2 علیه السلام رفت . پس از تلاش فراوان کادر تهیه و تولید خبر عربي و علی رغم مشکلات فراوان- بخش خبری شیعه ویوز به زبان عربي نیز بر روی انتن رفت ، تا صدای مظلومیت شیعه را به زبان عربي هم به گوش جهانیان برساند .

ادامه مطلب  

جملات دبیران درباره پرسپولیس  

درخواست حذف این مطلب
دبير ریاضی:پرسپولیس عشق سرخی است به توان بی نهایت... دبير تاریخ:پرسپولیس یاداور شکوه تخت جمشید است... دبير زیست:پرسپولیس چون خونی است که در رگهایمان جاریست ... دبير عربي:سبحان الله الذی خلق الوردة الحمرا سرور السما الارزق... دبير جغرافیا:طبق ا ین امار طوفان سرخی در ایران در حال شروع است... دبير زبان انگلیسی:perspolis is the reason i live ، the reason my red heart keeps beating and that"s the way it will always be(ترجمه:پرسپولیس دلیل من برای زندگی است،دلیل تپش قلب سرخ من است و تا ابد چنین خواه

ادامه مطلب  

شنبه  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : اقاي بنی کریم دبير دینی درس قبل را از بچه ها پرسیدند. زنگ دوم : اقاي بزرگمهر دبير رایانه به بچه ها ویندوز نصب د را نشان دادند. زنگ سوم : اقاي نصرتی دبير ریاضی چند سوال درباره ی ازمون تیمز دادند و گفتند حل کنید. تک زنگ : اقاي ناظری درس جدید را درس دادند. زنگ چهارم : اقاي کریمی دبير علوم فصل چهاردهم را درس دادند و پرسش کلاسی از درس قبل د.

ادامه مطلب  

سبحان صباغی  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول: آقای مزیدی دبير کار وفناوری پودمان دوم را درس داد. زنگ دوم: آقای تیموری دبير عربي درس سوم را مرور کرده. زنگ سوم: آقای مصنعی دبير زبان درس سوم را شروع کرد.و تک زنگ دوم آقای خان بیکی دبير روانشناسی در باره تعادل صحبت کرد.

ادامه مطلب  

سبحان صباغی  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول: آقای مزیدی دبير کار وفناوری پودمان دوم را درس داد. زنگ دوم: آقای تیموری دبير عربي درس سوم را مرور کرده. زنگ سوم: آقای مصنعی دبير زبان درس سوم را شروع کرد.و تک زنگ دوم آقای خان بیکی دبير روانشناسی در باره تعادل صحبت کرد.

ادامه مطلب  

jerusalem school teachers sjas 1375 معلمان مدرسه راهنمایی قدس سجاس 1375  

درخواست حذف این مطلب
معلمان مدرسه راهنمایی قدس سجاس 1375اقايان که من میشناسماقاي قندعلی گنجخانلو دبير ادبیاتاقاي رضا رفیعی دبير عربي و قرانسید عبدالله دبير علوم زیست شناسیاقاي ابوالفضل رفیعی دبير قران و زندگیاقاي علی طاهری دبير علوم اجتماعی jerusalem school teachers sjas 1375 i know men mr. qndly gnjkhanlv teacher mr. reza rafiee secretary arabic and quran seyyed abdollah mousavi secretary of biological sciences secretary of the quran and the life of mr. a. rafiee mr. ali taheri secretary of social sciences

ادامه مطلب  

یکشنبه 93/12/24  

درخواست حذف این مطلب
زنگ اول : المپیاد از دروس دینی . عربي و قران از دانش آموزان گرفته شد و آقای مزیدی دبير کاروفناوری کمی از پ پودمان 3 را درس دادند. زنگ دوم : آقای تیموری دبير عربي درس 9 را درس دادند. زنگ سوم : آقای مصنعی دبير زبان با دانش آموزان کلمات درس 7 را تمرین نمودند و در تک زنگ بعدی آقای خانبیکی معلم روانشناس ی درباره ی استرس به دانش آموزان نشان دادند.

ادامه مطلب  

یه سلام گرم به....  

درخواست حذف این مطلب
یه سلام گرم اول از همه به خانوم معلم گلم و بعد به روی ماه شما خب حالا چرا من اینقد شادم. خانوم میرزایی(دبير ریاضیمون) نمره 19 آبان ماهم رو کرد 20 و بابقیه نمره هام که کلا 20 بودن جمع کرد و نمره مستمر ترم اولم رو داد20 عاشقش بودم بیشتر عاشقش شدم(البته خانوم هیچکی به شما نمی رسه) وحالا یه مشکل. همه نمره های مستمرم به جز عربي 20 یا 19.5 هستن خانوم صفر زاده هم که دبير عربي هستند کوتاه نمی یان که نمی یان دلم می خواد گریه کنم خب بعد از همه اینا مدرسه مون گفته که

ادامه مطلب